ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms of Services)

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ หรือก่อนสมัครไอดี

 • ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการเกมในเครือ MoveOn Game
 • ทีมงาน หมายถึง GM ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเกม
 • ผู้เล่น หมายถึง ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ในเครือ MoveOn Game
 • Login ID หมายถึงบัญชีผู้ใช้ที่เฉพาะสำหรับคุณซึ่งใช้เพื่อเข้าถึงบริการทั้งหมดของ MoveOn Game
 • โปรแกรมช่วยเล่น หมายถึง โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่เมื่อเปิดร่วมกับเกม จะทำให้เกิดความได้เปรียบ / เสียเปรียบแก่ผู้เล่นด้วยกัน และ / หรือ โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่เมื่อเปิดร่วมกับเกม จะส่งผลให้เครื่องแม่ข่ายล้มเหลว หรือทำงานผิดปกติไปจากเดิม และ / หรือ โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่เมื่อเปิดร่วมกับเกม จะสามารถดักจับการรับส่งข้อมูลระหว่างแม่ข่าย ลูกข่าย หรือผู้เล่นด้วยกันเอง
 • ผู้เล่นจะต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย หรือประเพณี จารีตและศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
ข้อตกลงในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ MoveOn Game และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ หรือก่อนสมัครไอดี MoveOn Game หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ โดยเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย MoveOn Game และคุณเป็นผู้ใช้บริการ ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านรายละเอียด "ข้อกำหนดและข้อมูลนโยบาย" และทำเครื่องหมายยอมรับเงื่อนไขการสมัคร เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมรับข้อตกลงทั้งหมด ทั้งนี้หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครใช้งาน Login ID และทางเราขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบ ข้อตกลงและเงื่อนไขบางส่วน ของข้อตกลงเหล่านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยที่ผู้ใช้บริการยอมรับไม่ได้ ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมยุติการใช้งาน Login ID และเว็บไซต์นี้ รวมถึงเว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

การสมัครใช้บริการและรับทราบข้อตกลง เงื่อนไขของผู้ให้บริการ ในการขอใช้บริการเบื้องต้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางผู้ให้บริการ หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ที่ต้องการสมัครขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้อยู่ปัจจุบันจริง
 • ห้ามใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นในการสมัคร
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครต้องเป็นความจริง
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่นำ Login ID ที่ได้รับจากทางผู้ให้บริการ ไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรือนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์
 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้สมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะไม่สามารถรับบริการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากทางผู้ให้บริการ ได้

การไม่อนุญาตและยินยอมการสมัครใช้งาน ผู้ให้บริการ สามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากเหตุนั้นเกิดจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ความสามารถเกี่ยวกับการบริการไม่เพียงพอ
 • กรณีที่มีอุปสรรคทางเทคนิค
 • กรณีอื่นๆ ที่ไม่ยินยอมให้สมัคร

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างครบถ้วนเสียก่อน โดยที่ทางผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายและจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น
 • ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการดังกล่าว
 • ผู้ใช้บริการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ เช่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ ลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ
 • การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะนั้นถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงของผู้ให้บริการ
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย
 • ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ Virus และทำการ Hack
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของผู้ให้บริการหรือกระทำผิดข้อตกลงอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อผู้ให้บริการ
ข้อมูล Login ID ของผู้ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ Login ID ได้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ Login ID รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส PIN ของตนเอง โดยที่ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
 • Login ID จะสามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้บริการที่ทำการสมัครเท่านั้น ไม่สามารถโอนถ่าย โยกย้ายให้แก่บุคคลอื่นได้
 • Login ID ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทั้งหมดภายในเกม ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยได้รับการยินยอมจากผู้ให้บริการ เท่านั้น
กฎกติกาในการใช้บริการเกม
กฎ กติกา บทลงโทษ ครั้งที่ 1 บทลงโทษ ครั้งที่ 2 ขึ้นไป
1. ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุยและห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่นเช่นการพิมพ์ข้อความเดิม ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง ตักเตือนและปรับลดค่า Exp ลง 10% หรือตามความเหมาะสม ระงับไอดีถาวร
2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ ให้เกิดความแตกแยกในสังคม และในแง่ของความละเอียดอ่อนและเปราะบางทางสังคม ศาสนา การเมือง ราชวงศ์ หรืออ้างอิงบุคคลที่ 3 ระงับไอดีถาวร
3. ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพ หรือหยาบคาย หรือประโยคพาดพิงบุคคลอื่นในทางลบ หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร และ ชื่อ CLUB ระงับไอดีถาวร
*สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอเปลี่ยนชื่อได้
4. ห้ามใช้ Bug หรือความผิดพลาดของเกม ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ หรือ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เล่นท่านอื่น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับไอดีถาวร
5. ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม ทั้งในรูปแบบของเงินในเกมหรือเงินจริง *รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ตักเตือนและปรับลดค่า Exp ลง 50% หรือตามความเหมาะสม ระงับไอดีถาวร
6. ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใด ๆ ที่ไม่ใช่ Client ของเกมรวมถึงโปรแกรม แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับไอดีถาวร
* ในกรณีที่ส่งโปรแกรมช่วยเล่นที่ใช้ได้จริงให้กับทีมงานเพื่อตรวจสอบ ตักเตือนและปรับลดค่า Exp ลง 50% หรือตามความเหมาะสม หากกรณีระงับไอดี สามารถขอปลดระงับไอดีได้ 1 ครั้ง
ระงับไอดีถาวร
7. ห้ามแอบอ้างว่าตัวเองเป็นทีมงานที่เกี่ยวข้องหรืออวดอ้างว่ารู้จักกับทีมงานที่เกี่ยวข้องหรือ แสดงตัวว่าเป็น GM ระงับไอดีถาวร
8. ห้ามผู้เล่นขัดขวางการปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลเกมของทีมงาน หรือ พูดข่มขู่ ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ดูหมิ่น ก่อกวน สร้างอุปสรรคให้ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หรือ เจตนาหลอกลวงทีมงาน โดยใช้ข้อมูลปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี ระงับไอดีถาวร
9. ห้ามผู้เล่นกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการเล่นการพนันภายในเกม ไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินภายในเกม หรือเงินจริง รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี ระงับไอดีถาวร
10. ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใด ๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใด ๆ ที่ไม่ใช่ Client ของเกมรวมถึงโปรแกรม แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ *รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี ระงับไอดีถาวร
* ในกรณีที่ส่งโปรแกรมช่วยเล่นที่ใช้ได้จริงให้กับทีมงานเพื่อตรวจสอบ สามารถขอปลดระงับไอดีได้ 1 ครั้ง
ระงับไอดีถาวร

หมายเหตุ

 • บทลงโทษลด EXP หากผู้เล่นเลเวลต่ำกว่า 20 จะเปลี่ยนการลงโทษเป็นปรับลด EXP 30% หรือตามความเหมาะสม
 • ภายใน 7 วันหลังจากถูกระงับไอดีหรือระงับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากผู้เล่นไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ แก่ทีมงาน จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และผู้เล่นไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานโต้แย้งได้ทันเวลา โดยทีมงานจะพิจารณาเป็นรายกรณี
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงทางผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละทิ้งไอดีเกินระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอดีนั้นๆ จะถูกลบทิ้ง
ข้อตกลงในการใช้บริการเกม
 • ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเป็นเวลา 365 วัน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทีมงานระงับ, ยุติการใช้งาน Login ID ของแต่ละเกมที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการอีกครั้งสามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน Login ID ,รหัส PIN และ Password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน รวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติ หรือรบกวนการเชื่อมต่อ ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิด จะต้องได้รับการลงโทษจากทีมงานตามความเหมาะสม
 • ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิด จะต้องได้รับการลงโทษจากทีมงานตามความเหมาะสม
 • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา Login ID, Password และ/หรือรหัส PIN ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก Login ID, Password และ/หรือรหัส PIN ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าทีมงานได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว ( รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน Login ID, การถูกบุคคลอื่นขโมย ขายสิ่งของ หรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ ภายในเกม (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ Login ID ) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆ จากการกระทำดังกล่าว จากทีมงานโดยสิ้นเชิง
 • ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ Login ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กฎ กติกา และบทลงโทษ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ ชดใช้ ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทีมงานอันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน Login ID
 • กรณีทีมงานได้ยุติการให้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทาง ผู้ให้บริการ ทั้งสิ้น
 • ทางทีมงานจะถือว่าผู้เล่นทุกคนรับทราบและยอมรับ กฎ กติกา ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมด
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเติมเงินด้วยบริการ Paypal

ผู้เล่นที่เติมเงินด้วยบริการ Paypal หลังจากใช้ Code ที่ได้รับ หากมีการส่งข้อพิพาทขอเรียกเงินคืนทางทีมงานจะดำเนินการระงับ Login ID ที่ชำระเงินและ Login ID ใช้งาน Code นั้นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการยกเลิกข้อพิพาทและชำระเงินตามจำนวนที่ผู้เล่นได้ขอเรียกเงินคืน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแข่งขัน Arena

หาก Arena เกิดปัญหาทีมงานจะพิจารณาการรีแมช ดังนี้

 • ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Arena ทุกครั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้เข้าแข่งขัน จะต้องอยู่ในสภาพเสถียรพร้อมใช้งานเท่านั้น
 • ในกรณีที่ Arena เกิดการตัดการเชื่อมต่อทุกคนจนไม่สามารถแข่งต่อได้ ทีมงานจะพิจารณารีแมชให้ในกรณีที่ทีมงานสะดวกเท่านั้น
 • ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากทาง ระบบ Arena ทีมงานจะไม่มีการรีแมชให้ เช่น มีคนหลุดจนไม่สามารถแข่งต่อได้ , เกิดปัญหาด้านเครือข่าย(ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับทางServer) เป็นต้น
 • หากเกิดปัญหาเหรียญอารีน่าหายก่อนเวลาแข่งในวันถัดไปขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
 • หากมีผู้กระทำที่ทำให้อารีน่ามีผลกระทบ จะจงใจหรือไม่ก็ตาม จะดำเนินการดังนี้
  1. ครั้งที่1 อนุโลม
  2. ครั้งที่2 ลดexp10% (เวลไม่ถึง21 ระงับไอดีถาวร)
  3. ครั้งที่3 ลดexp30% (เวลไม่ถึง51 ระงับไอดีถาวร)
  4. ครั้งที่4 ลดexp30% (เวลไม่ถึง61 ระงับไอดีถาวร)
  5. ครั้งที่5 ระงับไอดีถาวร

  กรณีที่ทำให้มีผลกระทบทุกครั้งต้องมารายงานตัว ถ้าหากไม่รายงานตัวจะระงับไอดีจนกว่าจะมารายงานตัว ถ้าเกิน7วัน จะไม่ปลดทุกกรณี

  หมายเหตุ* ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบตามหลักฐานแล้วว่าจงใจกระทำความผิด จะระงับไอดีถาวรทันที

  หมายเหตุ2* Couple กับ Ballroom ถ้าเกิดข้อพิพาทกันแล้วตกลงกันไม่ได้ (ในกรณีหลุดระหว่างแข่ง) จะใช้กฏข้างต้น

  หมายเหตุ3* หากทราบว่าเอาตัวเล็กเข้ามาเพื่อทำให้เกิดบัคต่างๆ ทีมงานจะระงับไอดีตัวใหญ่ทันที โดนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณีที่กล่าวมา และการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อตกลงในการร้องขอเพื่อเพิ่มเพลง Beat Up, One Two Party, Block Beat, Holic, Shooting Star ที่ผู้เล่นได้แต่งคีย์ขึ้นมาเอง
 • ผู้ที่ตัดสินว่าคีย์เพลงที่ผู้เล่นร้องขอมาสามารถเพิ่มในรายเพลงได้ จะต้องเป็นทีมงานเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตกับผู้ที่แต่งคีย์เพลง ซึ่งทางทีมงานเป็นผู้ตัดสินตำแหน่งการให้เครดิต (ไม่มีการแสดงชื่อเครดิตภายในเกม) และระยะเวลาในการแสดงชื่อเครดิต
 • เพลงทีใช้ในการทำ
  1. เพลงที่อยู่ในเกม ต้องเป็นเพลงที่จังหวะของเพลงต้องตรงกับในเกม *สามารถขอไฟล์เพลงได้ที่ทีมงาน
  2. เพลงที่จะนำเข้ามาเอง ต้องเสนอเพลงให้ทีมงานพิจารณาก่อนเท่านั้น
 • โปรดระบุ Level คีย์เพลงเรียงลำดับความยากง่ายให้ถูกต้อง
 • วิธีสงไฟล์ ต้องทำในรูปแบบนี้ ทั้งชื่อเพลง และ คีย์ที่แต่งขึ้นเอง (ชื่อศิลปิน-ชื่อเพลง_bpm_เวล_เครดิต) หากไม่ทำตามนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเข้า
 • หากเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการให้เครดิตแก่ผู้แต่งคีย์เพลง ทางทีมงานขอระงับการให้เครดิตทุกคนที่ผ่านมาทั้งหมดในทุกๆ กรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อเครดิต ซึ่งอนุญาตให้ใช้อักษร A-Z a-z อักษร สระ วรรณยุกต์ไทย และสัญลักษณ์บางตัว
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการนำคีย์ลงในเกม Audition MoveON หรือ World In Audition หรือลงเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม
 • เมื่อคีย์ลงในเกม Audition MoveON หรือ World In Audition แล้ว ถือเป็นสิทธิ์ของทีมงานที่จะนำออกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม
 • ทีมงานสามารถนำคีย์เพลง พร้อมกับชื่อเจ้าของเครดิตออกจากรายการได้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลดังกล่าวออกจากรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • ข้อตกลงดังกล่าว ทางทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อตกลงในการร้องขอเพื่อเพิ่มเพลง Guitar ที่ผู้เล่นได้แต่งคีย์ขึ้นมาเอง
 • ผู้ที่ตัดสินว่าคีย์เพลงที่ผู้เล่นร้องขอมาสามารถเพิ่มในรายเพลงได้ จะต้องเป็นทีมงานเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตกับผู้ที่แต่งคีย์เพลง ซึ่งทางทีมงานเป็นผู้ตัดสินตำแหน่งการให้เครดิต (ไม่มีการแสดงชื่อเครดิตภายในเกม) และระยะเวลาในการแสดงชื่อเครดิต
 • เพลงที่จะนำมาทำได้ ต้องเป็นเพลงที่มีเสียงกีต้าเป็นเสียงหลัก และการนำเข้า ต้องผ่านการพิจารณาจากทีมงานก่อนจึงจะสามารถนำเข้าได้
 • โปรดระบุ Level คีย์เพลงเรียงลำดับความยากง่ายให้ถูกต้อง
 • วิธีสงไฟล์ ต้องทำในรูปแบบนี้ ทั้งชื่อเพลง และ คีย์ที่แต่งขึ้นเอง (ชื่อศิลปิน-ชื่อเพลง_bpm_เวล_เครดิต) หากไม่ทำตามนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเข้า
 • หากเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการให้เครดิตแก่ผู้แต่งคีย์เพลง ทางทีมงานขอระงับการให้เครดิตทุกคนที่ผ่านมาทั้งหมดในทุกๆ กรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อเครดิต ซึ่งอนุญาตให้ใช้อักษร A-Z a-z อักษร สระ วรรณยุกต์ไทย และสัญลักษณ์บางตัว
 • เมื่อคีย์ลงในเกม Audition MoveON แล้ว ถือเป็นสิทธิ์ของทีมงานที่จะนำออกหรือไม่นำออกได้ตามความเหมาะสม
 • ทีมงานสามารถนำคีย์เพลง พร้อมกับชื่อเจ้าของเครดิตออกจากรายการได้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลดังกล่าวออกจากรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • ข้อตกลงดังกล่าว ทางทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สามารถส่งคีย์โน้ตเพื่อให้ทีมงานพิจารณานำเข้าเกมได้ที่เมนูแจ้งปัญหา เลือกหัวข้อ ส่งคีย์โน้ตเพื่อพิจารณานำเข้าเกม พร้อมแนบไฟล์เป็นนามสกุล rar หรือ zip

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2563